Overslaan naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Euro Challenge website

LET OP: Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op de gehele inhoud van de Website onder de domeinnaam www.eurochallenge.org ("Website") en op alle correspondentie per e-mail tussen ons en u. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Het gebruik van de Website betekent dat u deze voorwaarden aanvaardt, ongeacht of u zich al dan niet bij ons registreert. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik de Website dan niet. Deze mededeling wordt uitgegeven door de eigenaar van de website, Marco Polo Events Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales te Ebenezer House, Ryecroft, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, ST5 2BE. ("Bedrijf").

1 INLEIDING

U hebt toegang tot de meeste delen van de Website zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde delen van de Website zijn alleen voor u toegankelijk als u zich registreert. Door enig deel van de Website te bezoeken, wordt u geacht deze wettelijke kennisgeving volledig te hebben aanvaard. Indien u deze wettelijke kennisgeving niet volledig aanvaardt, dient u de Website onmiddellijk te verlaten. Het Bedrijf kan deze wettelijke kennisgeving te allen tijde herzien door deze bekendmaking bij te werken. U moet de Website van tijd tot tijd raadplegen om de dan geldende wettelijke kennisgeving te bekijken, omdat deze voor u bindend is. Sommige bepalingen van deze wettelijke kennisgeving kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van de Website. Van tijd tot tijd kan het Bedrijf de toegang tot enig deel van de Website beperken, wachtwoord- of registratiegegevens onbruikbaar maken en/of elementen van de Website verwijderen of wijzigen zonder dat de gebruiker daar verder iets aan kan doen.

2 VERGUNNING

U mag fragmenten van de Website afdrukken en downloaden voor eigen gebruik op de volgende basis:

  • geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op de Website op enigerlei wijze zijn gewijzigd;
  • geen afbeeldingen op de Website los van de bijbehorende tekst worden gebruikt; en
  • de auteursrechten en handelsmerken van het Bedrijf en deze toestemming worden in alle kopieën vermeld.

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Website (inclusief zonder beperking foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers. In het kader van deze wettelijke kennisgeving is elk gebruik van fragmenten van de Website anders dan in overeenstemming met artikel 2.1 voor welk doel dan ook verboden. Als u een van de voorwaarden in deze wettelijke kennisgeving schendt, wordt uw toestemming om de Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van de Website vernietigen. Behoudens artikel 2.1 mag geen enkel deel van de Website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming. Alle niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verleende rechten zijn voorbehouden.

3 SERVICE TOEGANG

Hoewel de Onderneming ernaar streeft dat de Website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, is de Onderneming niet aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemfalen, onderhoud of reparatie of om redenen waarover de Onderneming geen controle heeft.

4 BEZOEKERSMATERIAAL EN -GEDRAG

Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder ons Privacybeleid, wordt al het materiaal dat u naar de Website verzendt of erop plaatst beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Het Bedrijf heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het Bedrijf en zijn aangewezen personen zijn vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

HET IS VERBODEN MATERIAAL TE PLAATSEN OF TE VERZENDEN NAAR OF VAN DE WEBSITE:

die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen, in strijd met de privacy of die ergernis of overlast kunnen veroorzaken; of waarvoor u niet alle noodzakelijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen; of die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of inbreuk zou maken op de rechten van derden, in welk land ter wereld dan ook; of die technisch schadelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U MAG DE WEBSITE NIET MISBRUIKEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DOOR HACKEN).

Het Bedrijf zal volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die het Bedrijf verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken of iemand te lokaliseren die in strijd met artikel 4.2 of artikel 4.3 materiaal plaatst.

5 LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Links naar websites van derden op de Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Website. De Onderneming heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Het Bedrijf onderschrijft deze websites dan ook niet en doet er geen uitspraken over, noch over het materiaal dat er te vinden is, noch over de resultaten die door het gebruik ervan kunnen worden verkregen. Indien u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan de Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

6 REGISTRATIE

Elke registratie is slechts voor één gebruiker. Het Bedrijf staat niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met anderen of met meerdere gebruikers op een netwerk.

DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VEILIGHEID VAN VERSTREKTE WACHTWOORDEN LIGT BIJ U.

7 DISCLAIMER

Hoewel het Bedrijf ernaar streeft dat de informatie op de Website correct is, garandeert het Bedrijf de juistheid en volledigheid van het materiaal op de Website niet. Het Bedrijf kan het materiaal op de Website, of de daarin beschreven producten en prijzen, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het materiaal op de Website kan verouderd zijn, en het Bedrijf doet geen toezegging om dergelijk materiaal bij te werken. Het materiaal op de Website wordt geleverd "zoals het is", zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Voor zover wettelijk toegestaan verstrekt het Bedrijf u de Website op basis van het feit dat het Bedrijf alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluit (inclusief, zonder beperking, de wettelijk geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze wettelijke kennisgeving van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot de Website.

8 AANSPRAKELIJKHEID

Het Bedrijf, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van de Website), en elk van de groepsmaatschappijen van het Bedrijf en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag of soort verlies of schade die voor u of een derde partij kan resulteren (inclusief, zonder beperking, elk direct, indirect, bestraffend of gevolgverlies of schade, of elk verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en door onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), contract of anderszins) in verband met de Website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Website, websites gekoppeld aan de Website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of bladeren op de Website of het downloaden van materiaal van de Website of websites gekoppeld aan de Website. Niets in deze wettelijke kennisgeving zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluiten of beperken voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; of fraude; of een onjuiste voorstelling van fundamentele zaken; of enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. Als uw gebruik van materiaal op de Website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvan voor uw rekening.

9 INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN DE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

10 TRANSACTIES AFGESLOTEN VIA DE WEBSITE

Contracten voor de levering van goederen of diensten die via de Website of als gevolg van uw bezoeken tot stand komen, vallen onder onze Algemene Voorwaarden.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze wettelijke kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht. Geschillen die in verband met deze wettelijke kennisgeving ontstaan, vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

12 ZORGEN

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op de website staat, kunt u contact opnemen met info@eurochallenge.org. Bedankt voor uw bezoek.