Overslaan naar hoofdinhoud

MARCO POLO EVENTS LTD
TOEGANGSVOORWAARDEN

Bij deelname aan een evenement van MPE Ltd stemt het bedrijf ermee in dat zijn deelname aan een evenement onderworpen is aan deze deelnamevoorwaarden en het MPE-reglement.

DEFINITIES

"MPE Regels" betekent de regels zoals beschikbaar gesteld aan het bedrijf op het Team Portaal zodra de inschrijving voor het evenement is bevestigd (zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd).
"MPE" betekent Marco Polo Events Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales.
"Bedrijf" betekent het bedrijf, het partnerschap of de overheidsorganisatie die een Team van Deelnemers inschrijft voor een Evenement.
"Deelnemingsvoorwaarden" betekent deze voorwaarden voor deelname aan het Evenement.
"Deelnameformulier" betekent het deelnameformulier op de achterzijde van deze Deelnamevoorwaarden (of indien digitaal of per fax verzonden, op de voorgaande pagina).
"Evenement": een officiële wedstrijd georganiseerd door MPE of haar erkende agenten.
"Kosten": de totale inschrijfprijs voor alle Teams inclusief vervangers die door het Bedrijf aan een Evenement deelnemen, zoals uiteengezet in het Inschrijfformulier.
"Deelnemer" betekent een werknemer van het Bedrijf (of andere persoon aan wie het Bedrijf is gecontracteerd voor diensten) die deelneemt aan een Evenement.
"Formulier voor medische vrijwaring en toestemming van de Deelnemer" betekent dezelfde genoemde formulieren die tijdens het registratieproces aan het Bedrijf ter beschikking worden gesteld.
"Team" betekent het aantal Deelnemers zoals vermeld op het door het Bedrijf in te dienen Formulier Medische Verklaring en Toestemming van de Deelnemer.

1. DEELNAME EN VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Het Bedrijf stemt ermee in zich te houden aan de MPE Regels en bevestigt hierbij dat zij deze heeft gelezen en begrepen en zal er voorts voor zorgen dat iedere Deelnemer zich houdt aan de toepasselijke MPE Regels. Het Bedrijf heeft geen recht op restitutie van de Kosten of een deel daarvan of enige andere vorm van compensatie van welke aard dan ook indien een Team of individuele Deelnemer door MPE wordt gediskwalificeerd van een Evenement als gevolg van een overtreding van de MPE Regels. 1.2 Het Bedrijf erkent dat deelname aan een Evenement fysiek zwaar zal zijn voor alle Deelnemers en zal ervoor zorgen dat Deelnemers fysiek in staat zijn om deel te nemen aan een dergelijk Evenement en zal ervoor zorgen dat elke Deelnemer het Deelnemersformulier Medische Verklaring van Afstand en Toestemming voorafgaand aan het Evenement ondertekent en overlegt aan MPE. 1.3 Alleen Deelnemers die het Deelnemersformulier Medische Afstandsverklaring en Toestemming hebben ondertekend en bij MPE hebben ingeleverd, mogen deelnemen aan het Evenement. 1.4 Hoewel MPE zich inspant om alle zorg te besteden aan het organiseren van Evenementen, erkent het Bedrijf dat een persoonlijke ongevallenverzekering met betrekking tot de persoon of eigendommen van de Deelnemer de verantwoordelijkheid is van het Bedrijf en/of de individuele Deelnemer.

2. BOEKINGEN EN BETALINGEN

2.1 Na ontvangst van een bestelling zal MPE een factuur uitreiken aan het Bedrijf voor de volledige betaling van de Vergoedingen. Alle betalingen zijn exclusief omzetbelasting en het Bedrijf zal aan MPE tegelijk met de betaling van de Vergoedingen een bedrag betalen dat gelijk is aan de omzetbelasting die naar behoren over deze Vergoedingen kan worden geheven. 2.2 Met inachtneming van artikel 2.4 heeft het Bedrijf 30 dagen vanaf de vervaldatum van de factuur om de Vergoedingen te betalen en in elk geval moet MPE de volledige betaling ontvangen vóór het Evenement. 2.3 Het Bedrijf dient de Team Portal Entry uiterlijk 8 weken voor een Evenement te voltooien. In het geval dat de Team Portal Entry niet uiterlijk 8 weken voor een Evenement is voltooid, heeft MPE het recht, maar niet de verplichting, om de Onderneming het recht op deelname aan het Evenement te ontzeggen. In dergelijke omstandigheden is MPE gerechtigd de door het Bedrijf aan MPE betaalde vergoedingen voor het Evenement in te houden. 2.4 Het Bedrijf en/of haar Deelnemers en Teams komen niet in aanmerking voor deelname aan een Evenement totdat volledige betaling van de Vergoedingen is ontvangen. Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat MPE vrijgegeven fondsen heeft ontvangen.

3. TERUGTREKKINGEN, ANNULERINGEN EN OPSCHORTING

3.1 Het Bedrijf kan zich te allen tijde terugtrekken uit een Evenement, met inachtneming van de volgende bepalingen van dit artikel en de absolute discretie van MPE. 3.2 Onverminderd artikel 3.3, zal MPE, indien het Bedrijf binnen zeven dagen na indiening van het Deelnameformulier annuleert, de reeds betaalde Kosten terugbetalen of een creditnota uitreiken met betrekking tot een openstaande factuur met betrekking tot de Kosten. 3.3 Onverminderd artikel 3.2, dient het Bedrijf, indien het Bedrijf zich na de bedenktijd van zeven dagen terugtrekt, 100% van de verschuldigde Vergoedingen te betalen en zal MPE niet gehouden zijn tot restitutie van de betaalde Vergoedingen anders dan zoals bepaald in artikel 3.5. 3.4 Kennisgeving van opzegging dient per e-mail te geschieden aan info@eurochallenge.org. Opzeggingen worden niet geaccepteerd per telefoon of via een andere wijze van dienstverlening. 3.5 MPE behoudt zich het recht voor de opzet, datum en tijd van het Evenement te wijzigen en het Evenement te annuleren indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Indien een Evenement door MPE wordt geannuleerd, zal een volledige terugbetaling van de betaalde Vergoedingen aan het Bedrijf plaatsvinden.

4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOREN

4.1 De totale aansprakelijkheid van MPE met betrekking tot enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, kosten of schade van welke aard dan ook geleden door het Bedrijf en/of iedere Deelnemer, voortvloeiend uit of in verband met deze Deelnemingsvoorwaarden en/of het Evenement, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of wegens schending van wettelijke verplichtingen of op enige andere wijze, zal niet meer bedragen dan het bedrag van de daadwerkelijk door het Bedrijf aan MPE betaalde Vergoedingen ingevolge deze Deelnemingsvoorwaarden.

4.2 MPE, haar functionarissen, werknemers, agenten, filialen, sponsors, liefdadigheidsinstellingen of medische adviseurs zijn niet aansprakelijk, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van wettelijke verplichtingen of op enige andere wijze voor: 4.3 Elk verlies of schade aan persoonlijke uitrusting van het Bedrijf en/of een Deelnemer; 4.4 Alle economische verliezen (inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten, winst contracten, zaken of verwachte besparingen); 4.5 Elk verlies van goodwill of reputatie; of 4. Alle indirecte of gevolgschade. 6 Eventuele indirecte of gevolgschade In ieder geval ongeacht of een van de voorgaande zaken al dan niet binnen het bereik van de partijen lag op de datum dat het Bedrijf het Deelnameformulier indiende en/of werd geleden of opgelopen door het Bedrijf en/of een Deelnemer als gevolg van de deelname van een Deelnemer aan het Evenement of enige andere aangelegenheid die voortvloeit uit deze Deelnamevoorwaarden. 4.7 Niets in deze Deelnemingsvoorwaarden of de MPE Regels zal de aansprakelijkheid van MPE uitsluiten of beperken: 4.8 Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van MPE; 4.9 Voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; of 4.10 Voor elke aangelegenheid waarvan het onwettig zou zijn voor MPE om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten.

5. PUBLICITEIT EN RESULTATEN

5.1 Het Bedrijf erkent dat alle Deelnemers het Medical Waiver and Consent Form van de Deelnemer moeten ondertekenen en terugsturen, waarmee zij toestemming geven om gefotografeerd, gefilmd of opgenomen te worden door MPE (of door hen gemachtigde personen) en het gebruik en de reproductie van hun gelijkenis in films, brochures of opnames. 5.2 Indien het Bedrijf niet wenst dat zijn Deelnemers worden gefotografeerd of anderszins opgenomen voor veiligheids- of andere doeleinden, zal het Bedrijf MPE hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal MPE trachten te voorkomen dat foto's of opnamen van deze Deelnemers worden gemaakt en/of gepubliceerd. 5.3 MPE verplicht zich alle resultaten van Evenementen beschikbaar te stellen aan het Bedrijf en de Deelnemers. 5.4 Alle beslissingen en uitspraken van de onafhankelijke arbiter van MPE met betrekking tot het Evenement worden als definitief beschouwd.

6. GEBRUIK VAN GEGEVENS

6.1 MPE zal informatie met betrekking tot een Deelnemer alleen gebruiken wanneer deze daarmee heeft ingestemd in het Deelnameformulier of het Medische Verklaring van Afstand en Toestemming van de Deelnemer.

7. CLAIMS

7.1 Het Bedrijf zal ervoor zorgen dat geen enkele Deelnemer of Team een vordering instelt tegen MPE die voortvloeit uit of verband houdt met een Evenement en zal MPE vrijwaren voor alle verliezen, kosten, schade of uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke honoraria) die MPE kan lijden of oplopen als gevolg van een dergelijke vordering en/of de dreiging daarvan.

8. ALGEMEEN

8.1 Deze Deelnemingsvoorwaarden en de daarin genoemde documenten vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het Evenement. Het Bedrijf erkent en stemt ermee in dat het bij het indienen van het Deelnameformulier (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) niet vertrouwt op, en geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige verklaring, verklaring, garantie, afspraak, belofte of verzekering (hetzij onzorgvuldig of onschuldig gedaan) van enige persoon (al dan niet partij bij deze Overeenkomst) anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Deelnamevoorwaarden. 8.2 Noch MPE enerzijds, noch het Bedrijf anderzijds is jegens de ander aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot het Evenement, die het gevolg zijn van enige oorzaak, gebeurtenis of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, terroristische acties (of de dreiging daarvan) stakingen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen, verzakkingen en ongunstige weersomstandigheden. 8.3 Deze toegangsvoorwaarden zijn niet overdraagbaar door het Bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPE. 8.4 Niets in deze Toegangsvoorwaarden vormt of wordt geacht een partnerschap tussen de partijen te vormen of vormt of wordt geacht een partij te vormen als agent van de ander voor welk doel dan ook en geen van de partijen heeft de bevoegdheid of macht om de ander te binden of te contracteren in naam van de ander op welke wijze of voor welk doel dan ook. 8.5 Geen verklaring van afstand door een partij van een inbreuk of een verzuim hieronder zal effectief zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen en een dergelijke verklaring van afstand zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige volgende inbreuk of verzuim van dezelfde of soortgelijke aard. 8.6 Geen enkele wijziging van deze Deelnemingsvoorwaarden is geldig of bindend, tenzij bij voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de partijen en ondertekend door hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers. 8.7 Voor zover wettelijk toegestaan zijn alle bepalingen van deze Toegangsvoorwaarden scheidbaar en wordt geen enkele bepaling beïnvloed door de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling. 8.8 Deze Toegangsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en elk geschil dat hieruit voortvloeit is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.